Szkoła zamówień publicznych

Zamówienia publiczne – element finansów publicznych obejmujący szczegółowe rozwiązania dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych.  Na gruncie prawa polskiego zasady udzielania zamówień publicznych są sprecyzowane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Znajomość procedur prawa zamówień publicznych jest koniecznością dla wszystkich, na których ustawa nakłada obowiązek stosowania PZP. Do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych są zobowiązane w szczególności jednostki sektora finansów publicznych a także, m.in. inne podmioty o podobnym charakterze lub kontrolowane w określony sposób przez jednostki sektora finansów publicznych, jeśli nabywają dostawy, roboty budowlane lub usługi.

Szkoła Zamówień Publicznych przygotowuje słuchaczy do samodzielnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do przygotowania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wieloletnia praktyka trenerów, również dydaktyczna, gwarantuje zrozumiałe przekazanie wiedzy przydatnej w praktyce udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych. Największym atutem szkoły jest jej praktyczny aspekt, wysoka jakość oraz trenerzy – eksperci, praktycy, a przede wszystkim autorytety w dziedzinie finansów publicznych.  Zaletą szkoły jest uwzględnienie wymogów związanych z zamówieniami publicznymi finansowanymi z środków UE oraz uwzględnienie stanowisk organów kontroli państwowej (UZP, RIO, NIK).